Medezeggenschapsraad

Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad.

Niet alleen omdat het verplicht is.
Wij hechten aan meedenken over en inspraak en medezeggenschap in ons beleid, zowel door personeelsleden als ouders.

Medezeggenschap stopt wat ons betreft ook niet bij de gekozen vertegenwoordigers in de MR.
Onder meer via deze website streven we transparantie en duidelijkheid na voor alle bij de school betrokkenen.
Wellicht ten overvloede vermelden we dat onze MR-vergaderingen voor ouders en personeelsleden in principe vrij toegankelijk zijn.
Wel stellen wij het op prijs vooraf van uw komst te horen. U kan dat aan de secretaris laten weten via de mail (puckengelage@siko.nl) of telefonisch via 010-4263900. Vraagt u dan naar de secretaris van de MR.

MR-leden
De MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders: 
Nathasja Groenendijk-Mastenbroek (voorzitter)
Joan Hopster
Daan Verbeek
Corrie de Waal
Kenzo Oijevaar

Namens het personeel:
Puck Engelage (secretaris)
Dennis Veerkamp
Jort Beimer
Frederieke Langeveld
Kimberly Kousemaker

GMR
Een aantal bevoegdheden van de MR is overgedragen aan de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).
In deze GMR participeren alle scholen welke onder bestuur staan van SIKO.
Onze MR wordt in de GMR vertegenwoordigd door Paul Hamm (namens de oudergeleding) en Ida Blonk (namens de personeelsgeleding).

Vergaderagenda schooljaar 2023-2024:
MR 1 - maandag 25/09/23
MR 2 - maandag 13/10/23
MR 3 - maandag 15/01/24
MR 4 - maandag 26/02/24
MR 5 - maandag 15/04/24
MR 6 - maandag 27/05/24