Pestprotocol

1. Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd

• We voeren als school een actief beleid om pesten te voorkomen of tegen te gaan.
• We gaan daarbij uit van het volgende:
• We spreken in ons protocol over de ‘gepeste’ en de ‘pester’.
 • Of er sprake is van pesten wordt bepaald door de beleving welke de gepeste heeft.
• We zijn alert op het signaleren van pestgedrag.
• We nemen elke melding van iedereen over pesten serieus.
• We gaan op een professionele manier met het pesten om. 

2. We zijn alert op pestgedrag

• We zijn alert op gedrag wat tot pestgedrag kan uitgroeien. We signaleren mogelijke pesters en mogelijke gepesten. We spreken met de groep over verschillen in mensen, het anders mogen zijn, het voor elkaar opkomen, het elkaar helpen, enzovoorts.
• We werken vanuit signalen zoals in de literatuur beschreven (signalen pesters: ongewenst groepsgedrag, ‘machogedrag’, onverklaarbaar in het bezit van nieuwe spullen of spullen die van een ander zijn geweest, enzovoorts; signalen gepesten: net op tijd op school en als eerste weg, of andersom; blijven ‘hangen’ bij speelkwartieren, altijd in de buurt van volwassene, slecht slapen, onverklaarbare beschadigingen aan lichaam, kleding en/of eigendommen, enzovoorts).
• Meldingen van ouders, andere kinderen en andere leerkrachten nemen we serieus.
• Vanuit zes basisregels worden jaarlijks met elke groep routines afgesproken. De uitwerking van de regels in routines is er (mede) op gericht om pestgedrag te voorkomen; twee van de zes schoolregels lenen zich hier specifiek voor. 

3. Melding

  Van groot belang vinden wij uw inbreng. Mocht u op de een of andere manier merken dat uw kind gepest wordt, aarzel dan niet dit te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind. Mocht u het gevoel hebben dat door welke omstandigheid dan ook de groepsleerkracht onvoldoende ingaat op uw signalen, dan kunt u altijd terecht bij de directie.

  Op schoolniveau

  • regelmatig overleg tussen de leerkrachten
  • pesttest
   • toezicht op de speelplaats tijdens pauzes en overblijven vastgelegd in een surveillanceplan
  • een pestprotocol met daarin o.a. de schoolregels tegen pesten in de vorm van de ‘Stop 5”.

  Op klasniveau

  • klassenregels tegen pesten
  • lessen over pesten
  • Take-care project voor de groepen 7
  • gesprekken met ouders over het anti-pestbeleid op school.

  Op individueel niveau

  • een protocol gericht op het voeren van gesprekken met pesters en gepesten
  • een protocol gericht op het voeren van gesprekken met de ouders van de betrokken kinderen.

  Boven dit alles staat dat kinderen leren wat gezond gedrag is. Onze preventieve aanpak wordt uitgevoerd in de groepen 1 tot en met 8 op basis van activiteiten vanuit het lesprogramma en vanuit het regelmatig centraal stellen van de schoolregels.