Klassenouders

Oudervertegenwoordiging  Jozefschool

Na invoering van de vernieuwde wet op de medezeggenschap is er geen ouderraad meer op de Jozefschool. In plaats daarvan heeft elke groep een of meerdere klassenouders.

De formele vertegenwoordiger van de ouders is de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In de vergaderingen van de MR overlegt deze samen met de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad over tal van zaken. Bij deze vergaderingen is, mede namens het Schoolbestuur, de SIKO, het bevoegd gezag aanwezig: de directeur van de school. Over een aantal beleidszaken heeft de MR adviesrecht, over een aantal zaken instemmingsrecht. Voor verdere informatie over MR: zie de betreffende pagina.

Op onze school wordt een protocol voor de Klassenouders gehanteerd.

Dit protocol wordt aan de het begin van het schooljaar door de groepsleerkracht aan de klassenouders uitgereikt.

De tekst van dit protocol vindt u hier.