Protocol toelating, schorsing en verwijdering

Volgens artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs berust de beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen bij het bevoegd gezag van de school. Wanneer in het basisonderwijs verwijdering of schorsing (tijdelijke verwijdering) wordt toegepast, betekent dit dat ook de procedure die hierbij hoort moet worden gevolgd. Hiervoor is een protocol opgesteld dat ter inzage op de school en bij SIKO ligt.

Voor schorsing en verwijdering (alleen bij het voornemen tot verwijdering hoort het horen van de groepsleerkrachten en de ouders; het schriftelijk mededelen van de beslissing met inachtneming van de genoemde termijnen) is het bevoegd gezag verantwoordelijk. Gelukkig vindt dit zelden plaats. In voorkomende gevallen valt dan te denken aan ernstig wangedrag van de leerling.

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht voor hun scholen. Dit betekent dat scholen van besturen kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte dienen op te nemen. We noemen dit een passende onderwijsplek bieden. De zorgplicht voor een passende onderwijsplek geldt wettelijk alleen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dus niet voor reguliere plaatsing bij een reguliere ondersteuningsbehoefte.

Eerste voorwaarde voor toelating op de Jozefschool is dat er plaatsruimte moet zijn. Indien deze plaatsruimte er is en er is dus een reële kans op toelating, dan wordt de eventuele ondersteuningsbehoefte van een kind onderzocht. Op basis van de uitkomst kan er vervolgens tot plaatsing op de Jozefschool worden overgegaan. Dit kan op de Jozefschool:

  • een reguliere plaatsing zijn
  • een plaatsing met extra ondersteuning door externen zijn.
  • een plaatsing bij een van onze partners zijn, wanneer zorg en ondersteuning te complex is voor de Jozefschool.
De onderzoeken voor plaatsing en inschatting van de ondersteuningsbehoefte vinden plaats samen met onze partners aangesloten bij samenwerkingsverband ‘Onderwijs Dat Past’. U leest hierover meer in het ondersteuningsprofiel van onze school dat u kunt downloaden op de website: www.jozefschool-schiedam.nl.