Protocol omgang met gescheiden ouders

Algemeen

De opstelling van de school neutraal. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie. Tenzij anders aangetoond kan worden d.m.v. uitspraak van de rechtbank.

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen.

Het ophalen van het kind

Het ophalen van het kind kan alleen gebeuren door ouders met ouderlijk gezag. Het is daarom van het grootste belang dat de school op de hoogte is van eventuele gerechtelijke bevelen die afwijken van het bovenstaande. Wordt het kind opgehaald door een ander (oma, opa, buren, oppas, …) dan moet de school hiervan op de hoogte zijn.

Uitzonderingen

De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, het kind woont bij één van de ouders.

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind in huis woont. De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven.

Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover – indien nodig – andere afspraken te maken.

De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, er is sprake van co-ouderschap, het kind woont beurtelings bij één van de ouders.

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind op dat moment in huis woont. De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven.

Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de school om hierover – indien nodig – andere afspraken te maken.

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag en is zorgouder.

De andere ouder heeft wel recht op informatie. (zie afspraken bij “algemeen”)

Er is sprake van “onder voogdij stelling” of aanstelling van een gezinsvoogd.

De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aanstelling van een gezinsvoogd. De school moet de naam van de gezinsvoogd schriftelijk door krijgen. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen van een gezinsvoogd moeten schriftelijk aan school worden doorgegeven .

 • Ouders blijven altijd recht houden op informatie.
 • Omgang hieromtrent in hiervoor omschreven voorbeelden.

Nieuwe relaties.

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien één van de ouders wenst dat de nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken staat de school hiervoor open.

Wanneer ouders niet meer met elkaar in gesprek zijn.

Indien de communicatie tussen beide ouders moeizaam verloopt, geldt het volgende:

 • De “niet-verzorgende” ouder krijgt een kopie van het rapport (per post of email).
 • De nieuwsbrief wordt verstrekt.
 • Via de nieuwsbrief houdt de andere ouder zich op de hoogte van ouderavonden, rapportgesprekken en evt. andere uitnodigingen. Hij/zij moet zich zelf aanmelden.
 • De schoolgids is op de website te lezen.
 • Twee maal per jaar zijn er rapportgesprekken. De niet-verzorgende-ouder maakt zelf een afspraak met de school voor een (extra) oudergesprek (telefonisch of op school).   

Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om ouders die niet meer met elkaar in gesprek zijn en die strijden om rechten van hun kind(-eren) met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen.

 • Als de leerkracht weet dat ouders met elkaar en omtrent hun kind(-eren) een conflict hebben, wordt dit ogenblikkelijk gemeld bij de adjunct-directeur/locatieleider. 
 • Er wordt op verzoek gezamenlijk of apart een afspraak gemaakt met beide ouders om de situatie te kunnen beoordelen en het schoolbeleid toe te lichten. Bij dat gesprek is de groepsleerkracht, adjunct-directeur/locatieleiding en/of Interne Begeleider (IB) aanwezig.
 • Van dat gesprek wordt door de leerkracht een verslag gemaakt.
 • Dat verslag (met afspraken) wordt aan locatieleiding, Interne Begeleiding en beide ouders gegeven. Een kopie van dat verslag wordt in het leerlingdossier opgenomen.
 • Wettelijk is het zo dat in geval van een conflict beide ouders verantwoordelijk blijven voor hun kind(-eren) totdat de rechter (of in afspraak met beider advocaten) een uitspraak heeft gedaan over de toekenning van het ouderlijk gezag en/of een eventueel straatverbod voor een van beide ouders. Voor ons zijn de gegevens die ouders gegeven hebben bij de inschrijving conform de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente bepalend.
 • De school is geen partij in geval van conflict. 
 • Beide ouders hebben recht om geïnformeerd te worden over de ontwikkeling (resultaten) over hun kind(-eren). Dit betreft uitsluitend informatie over de schoolse situatie.
 • Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven, tenzij vooraf met de ouders en de leerkracht anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd.
 • In geval de ouder het kind ophaalt onder schooltijd, wordt dit onmiddellijk gemeld bij de adjunct-directeur/locatieleiding. Deze neemt indien noodzakelijk contact op met de andere ouder.
 • Inzake dit schoolbeleid krijgen de ouders dit meegedeeld op de website, wordt het gepubliceerd in de schoolgids en op verzoek is een papieren afschrift mogelijk.
 • Aan derden wordt geen informatie verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.

Schoolbeleid ouders - kind 

 1. Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft schoolbeleid:
  • Beide ouders maken omtrent het ophalen van hun kind afspraken.
  • Ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar naar school, ook bij eventuele wijzigingen.
  • School is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen en personeel.
  • Indien een van beide ouders (of familie) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het kind niet meegegeven.

   

 2. Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun kind. Dit betreft:
  • De leerresultaten van alle vakken.
  • Toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch).
  • Verzuim van het kind.
  • Schoolgedrag van het kind.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
  • Eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB.
  • Er wordt geen enkele privé informatie over de ouders door de school uitgewisseld.

   

 3. De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven (dus geen familie, andere instanties, advocaten enz.).

De informatie over schoolresultaten gebeurt 2 x per jaar (februari en juni/juli), dat kan indien door ouders gewenst, worden uitgebreid tot één gesprek per maand in de andere maanden dan de reguliere oudercontacten.